Cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Wiodąca publikacja i źródło danych dla branży. Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju. Dostęp do Raportu jest płatny

Przystępne wyjaśnienie procedury odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych, uwzględniające zmiany wprowadzone przez nowelizację Ustawy o elektromobilności z grudnia 2021 r. Publikacja skierowana jest zarówno do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów. Celem opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury EV w Polsce
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji prywatnej stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych dedykowany mieszkańcom i zarządcom wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i budynków komunalnych. Przewodnik obejmuje kwestie związane z przygotowaniem, posadowieniem i obsługą prywatnego punktu ładowania pojazdu elektrycznego.
Popyt na całkowicie elektryczne samochody (BEV) wzrośnie w Europie do ok. 50% w 2030 r. i do ok. 70% w 2040 r. – wynika z analizy Element Energy i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), która objęła siedem europejskich rynków. Autorzy raportu wskazują ponadto, że zdynamizowanie popytu na zeroemisyjne samochody o ok. 30%, może nastąpić w przypadku wczesnego upowszechnienia dedykowanych platform lub o 8% przy zintensyfikowanym rozwoju publicznej infrastruktury ładowania. Niezmiennie kluczowym wzywaniem sektora e-mobility pozostaje cena zakupu.
Demand for battery electric cars (BEV) in Europe will increase to approx. 50% in 2030 and to approx. 70% in 2040, according to an analysis by Element Energy and the Polish Alternative Fuels Association (PSPA), which covers seven European markets. The authors of the report also indicate that the acceleration of the demand for zero-emission cars by approx. 30% may take place in the case of early popularization of dedicated BEV platforms or by 8% with intensified development of public charging infrastructure. However, the purchase price remains the key challenge for the e-mobility sector.
Obraz polskiej elektromobilności na koniec 2021 r. Podsumowanie danych dotyczących pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania EV, a także zmiany w zakresie legislacji, które miały miejsce w 2021 r.
Wyniki badania społecznego zrealizowanego na próbie 1206 Polaków, dot. preferencji związanych z zakupem EV i infrastrukturą ładowania. Badanie pogłębiono o indywidualne wywiady z użytkownikami EV, a wyniki otrzymane w Polsce porównano z trendami globalnymi
Prezentacja samochodów BEV, PHEV i FCEV dostępnych w stałej sprzedaży na terenie Polski. Katalog zawiera m.in. ceny oraz szczegółowe parametry pojazdów
Raport Boston Consulting Group (BCG) przygotowany we współpracy z PSPA. Opracowanie zawiera scenariusze wpływu transformacji sektora transportu w Polsce na rynek pracy do 2030 r. Analiza objęła szeroką grupę 26 branż podzielonych na 8 głównych obszarów i 31 grup zawodowych podzielonych na 5 kategorii: technologia, zaopatrzenie, działalność produkcyjna i usługowa, sprzedaż oraz pozostałe miejsca pracy. W opracowaniu uwzględniono aż 806 różnych stanowisk.
Boston Consulting Group (BCG) report prepared in cooperation with Polish Alternative Fuels Association (PSPA). The study contains scenarios of the impact of the transport sector transformation on the labour market in Poland until 2030. The analysis covered a wide group of 26 industries grouped into 8 main clusters and 31 different job families aggregated into 5 job categories: engineering, procurement, production and service operations, sales and other functions. 806 different job positions were included in the study.
Pierwszy test komercyjnego wykorzystania seryjnie produkowanej ciężarówki elektrycznej w warunkach polskich
Największy projekt badawczy komercyjnego wykorzystania pojazdów elektrycznych w Polsce i regionie CEE
PSPA przeanalizowało treść projektu ustawy o zmianie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który w lutym 2021 r. opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W dziesięciu punktach prezentujemy kluczowe, w naszej opinii, rozwiazania oraz przewidujemy ich wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce.
White Paper Centrum Badań i Analiz PSPA, w którym podsumowano przypadki pożarów pojazdów elektrycznych na świecie. Opracowanie dowodzi, że zapłony EV są bardzo rzadkie i zazwyczaj dochodzi do nich wskutek wystąpienia kilku czynników ryzyka jednocześnie.
Prezentacja samochodów BEV i PHEV dostępnych w stałej sprzedaży na terenie Polski, a także lista zapowiedzianych premier. Katalog zawiera m.in. ceny oraz szczegółowe parametry pojazdów
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, dedykowany zarządcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Przewodnik zawiera uproszczony schemat instalacji prywatnej ładowarki, nadchodzące zmiany legislacyjne oraz istniejący stan prawny. Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności” zainicjowanego przez PSPA
Praktyczny przewodnik dotyczący zasad instalacji prywatnej stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych dedykowany mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Przewodnik obejmuje kwestie związane z przygotowaniem, posadowieniem i obsługą prywatnego punktu ładowania pojazdu elektrycznego. Opracowanie powstało w ramach projektu „Biała Księga Elektromobilności zainicjowanego przez PSPA.
Szczegółowa analiza SCT – od opinii prawnej i wyjaśnienia prawodawstwa, przez zbadanie stref niskoemisyjnych funkcjonujących w Europie. Wyniki badań społecznych w zakresie nastawienia Polaków do stref, które zrealizowano wśród mieszkańców największych aglomeracji
Szczegółowa analiza obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Aspekty prawne i techniczne wdrażania elektromobilności i paliw alternatywnych
Gotowe propozycje rozwiązań graficznych, w tym znaków pionowych i poziomych, dla elektromobilności w Polsce. Punkt wyjścia do dyskusji w zakresie stworzenia odpowiedniego systemu informacji w ramach nowelizacji przepisów
Wszechstronna publikacja na temat elektromobilności wydana w formie infografik. Od podstawowych informacji, przez technologię, eksploatację i bezpieczeństwo, aż po aspekty ekologiczne i najczęściej zadawane pytania – publikacja obejmuje szeroki zakres tematów związanych z elektromobilnością
Publikacja opisująca polski potencjał oraz plany rozwoju elektromobilności. Informacje na temat prawa, zachęt oraz instrumentów finansowych wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Przedstawia potencjał wytwórczy w zakresie polskiej specjalizacji – autobusów elektrycznych
Analiza uwarunkowań wprowadzania autobusów elektrycznych do obsługi polskich i zagranicznych miast. Prezentacja dziesięciu najlepszych praktyk elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego w Europie
Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) elektrycznego samochodu dostawczego (Mercedes-Benz eVito) oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. W ramach badania, pojazdy były eksploatowane w trzech różnych lokalizacjach, w rzeczywistych warunkach użytkowania
Porównanie całkowitych kosztów posiadania (TCO) Volkswagena e-Craftera oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. Raport z badania wskazuje, po ilu latach od zakupu, eksploatacja elektrycznego samochodu dostawczego staje się opłacalna
Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego wśród członków PSPA i innych firm zainteresowanych rozwojem elektromobilności. Celem było poznanie opinii potencjalnych beneficjentów nt. form wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
Raport systematyzuje wiedzę o założeniach koncepcji Vehicle-to-Grid i konfrontuje ją z obecnymi rozwiązaniami. Wskazuje korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie pojazdów elektrycznych, jako rozproszonych magazynów energii
Podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Kompendium wiedzy w zakresie elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: