Strona główna Członkostwo

Członkostwo

Korzyści z członkostwa w PSPA

Podjęcie uchwały o przyjęciu
w poczet Członków Wspierających PSPA

blank image

Timeline

Dostęp do realizowanego przez PSPA monitoringu rynkowego, zawierającego aktualne informacje na temat branży, polityki i wydarzeń związanych z funkcjonowaniem sektora

blank image

Timeline

Dostęp do realizowanego przez PSPA monitoringu legislacyjnego w zakresie planowanych i procedowanych zmian prawnych, w tym ocen skutków regulacji

blank image

Timeline

Udział w konsultacjach społecznych i opiniowaniu aktów prawnych, w ramach prac parlamentarnych związanych z celem działalności PSPA

blank image

Timeline

Dostęp do zespołu ekspertów, praktyków i konsultantów oferujących specjalistyczne doświadczenie sektorowe i wiedzę zdobytą w branży

blank image

Timeline

Możliwość inicjowania wspólnych kampanii promocyjnych, badań społecznych i działań edukacyjnych, realizowanych przez PSPA w ramach budowania świadomości społecznej w zakresie EV

blank image

Timeline

Możliwość realizacji wspólnych publikacji oraz dostęp do już opracowanych raportów PSPA, związanych z rozwojem rynku paliw alternatywnych w Polsce, Europie i na świecie

blank image

Timeline

Dostęp do danych i aktualnych statystyk dotyczących pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania w Polsce i Europie (Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych)

blank image

Timeline

Możliwość inicjowania wspólnych projektów naukowo-badawczych realizowanych przez PSPA z partnerskimi uczelniami i ośrodkami naukowymi

blank image

Timeline

Możliwość zlecania PSPA indywidualnych ekspertyz, opinii i analiz dostępnych danych i statystyk (badania i research), kluczowych dla planowania i prognozowania biznesowego

blank image

Timeline

Możliwość organizacji wspólnych kongresów, konferencji i seminariów, a także preferencyjny udział w wydarzeniach o ugruntowanej pozycji, organizowanych lub współorganizowanych przez PSPA

blank image

Timeline

Obejmowanie przez PSPA patronatem strategicznym lub merytorycznym konferencji, seminariów i innych wydarzeń organizowanych przez Członka Wpierającego

blank image

Timeline

Dostęp do informacji o aktualnych i przyszłych programach finansowania (krajowych i europejskich), wspierających badania i rozwój biznesu w obszarze EV

blank image

Timeline

Możliwość udziału w organach inicjatywnych i opiniodawczych PSPA oraz komitetach i grupach roboczych, zapewniających dialog branżowy z uczestnikami rynku

blank image

Timeline

Umożliwienie nawiązywania kontaktów z podmiotami, instytucjami, administracją i innymi organizacjami związanymi z branżą paliw alternatywnych

blank image

Timeline

Możliwość uzyskania wsparcia w pozyskiwaniu partnerów i kontrahentów poprzez kojarzenie firm i rozpowszechnianie przez PSPA ofert współpracy

blank image

Timeline

Możliwość zaangażowania się w projekty akceleratorów branżowych skoncentrowanych na technologiach elektromobilnych, skierowanych do start-upów

blank image

Timeline

Umieszczenie logotypu na stronie internetowej pspa.com.pl oraz w wydawanych przez PSPA materiałach informacyjno–promocyjnych, zawierających wykaz Członków Wspierających PSPA

blank image

Timeline

Udostępnienie logotypu PSPA oraz umożliwienia wykorzystywania go w materiałach promocyjno–informacyjnych oraz na stronie internetowej Członka Wspierającego

Statut PSPA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych funkcjonuje w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, Statut oraz Kodeks dobrych praktyk

Członkowie PSPA