ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Zostań Członkiem Stowarzyszenia. Wspólnie z nami twórz
efektywne strategie i podejmuj inicjatywy mające na celu
rozwój rynku paliw alternatywnych w Polsce.
FOLDER
Poznaj ofertę Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.Walne Zgromadzenie Członków
Najwyższy organ Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy m.in. uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia; uchwalenie Statutu i jego zmian; wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej; udzielanie Zarządowi absolutorium; zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej; uchwalanie budżetu, wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Zarząd
Kieruje działalnością Stowarzyszenia.

Do kompetencji Zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; prowadzenie jego bieżących spraw; realizacja celów; wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; sporządzanie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z wykonania budżetu Stowarzyszenia; sporządzanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia i rocznych projektów budżetu; sprawowanie zarządu nad majątkiem; zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.Organy
statutowe
Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
Sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia w zakresie gospodarczo-finansowym.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności; kontrola działalności Stowarzyszenia w zakresie gospodarczo-finansowym pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków; składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania z wykonania budżetu Stowarzyszenia.
Rada Programowa
Organ doradczy Stowarzyszenia.

W skład Rady Programowej wchodzą pojedynczy przedstawiciele członków wspierających delegowani na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez organy uprawnione do ich reprezentacji oraz osoby, pełniące funkcje ekspertów, wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia, cechujące się wybitną znajomością obszaru działania Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady ustalania składu i organizacji pracy Rady Programowej określa regulamin uchwalony przez Radę Programową i zatwierdzony przez Zarząd.